PDF下载 分享
[1]阮海波,孔春阳,秦国平,等.p型ZnO:Mn-N薄膜的制备及特性研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(03):82-085.[doi:10.11721/cqnuj20090315]
 RUAN Hai-ho,KONG Chun-yang,QIN Guo-ping,et al.Fabrication and Characteristics Research into Mn-N Codoped p-Type ZnO Films[J].期刊社,2009,26(03):82-085.[doi:10.11721/cqnuj20090315]
点击复制

p型ZnO:Mn-N薄膜的制备及特性研究

相似文献/References:

[1]南 貌,阮海波,秦国平,等.粉末溅射制备N-In共掺p型ZnO薄膜[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(02):108.[doi:10.11721/cqnuj20090224]

更新日期/Last Update: 2009-07-08