PDF下载 分享
[1]李忠慧,张广泉.基于UPPAAL的NS密码协议模型检测分析[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(04):78-081.[doi:10.11721/cqnuj20090416]
 LI Zhong-hui,ZHANG Guang-quan.Model Checking of the NS Cryptographic Protocol and Analysis Based on the UPPAAL[J].期刊社,2009,26(04):78-081.[doi:10.11721/cqnuj20090416]
点击复制

基于UPPAAL的NS密码协议模型检测分析

更新日期/Last Update: 2009-10-11