PDF下载 分享
[1]邓春华,邹慧鹏,彭丽莉.产品消费的更新回报模型及应用 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2010,27(06):83-85.
 DENG Chun-hua,ZOU Hui-peng,PENG Li-li.Return Product Consumption Updating Model and Its Application [J].期刊社,2010,27(06):83-85.
点击复制

产品消费的更新回报模型及应用

更新日期/Last Update: 2010-12-04