PDF下载 分享
[1]贾许望,关云霞,牛连斌,等.ZnO 空穴缓冲层对OLED 性能的影响 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(02):72-76.[doi:10.11721/cqnuj20120215]
 JIA Xu-wang,GUAN Yun-xia,NIU Lian-bin,et al.Influence of Hole Buffer Layer ZnO on Properties of Organic Light-Emitting Devices [J].期刊社,2012,29(02):72-76.[doi:10.11721/cqnuj20120215]
点击复制

ZnO 空穴缓冲层对OLED 性能的影响

更新日期/Last Update: 2012-03-29