PDF下载 分享
[1]曹永荣,韩瑞霞,胡伟.基于马尔科夫状态转移过程的 M/ M/ m 排队模型仿真 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(01):61-66.[doi:10.11721/cqnuj20120111]
 CAO Yong-rong,HAN Rui-xia,HU Wei.Simulation of M/M/ m Queuing Model Based on Markov State Transition Process [J].期刊社,2012,29(01):61-66.[doi:10.11721/cqnuj20120111]
点击复制

基于马尔科夫状态转移过程的 M/ M/ m 排队模型仿真

更新日期/Last Update: 2012-02-02