PDF下载 分享
[1]李莹,陈斌,敬俊锋,等.纳豆激酶基因的克隆及其在大肠杆菌中的表达 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(01):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120114]
 LI Ying,CHEN Bin,JING Jun-feng,et al.The Cloning of Nattokinase Gene and Its Expression in E. coli [J].期刊社,2012,29(01):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120114]
点击复制

纳豆激酶基因的克隆及其在大肠杆菌中的表达

更新日期/Last Update: 2012-02-02