PDF下载 分享
[1]沈亮余,李荣冲,王瑞雪,等.油菜雄性不育系 160S 育性转换中保护酶活性变化 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(01):82-86.[doi:10.11721/cqnuj20120115]
 SHEN Liang-yu,LI Rong-chong,WANG Rui-xue,et al.Changes of Protective Enzyme Activities in Male Sterile Line 160S During Fertility Transformation [J].期刊社,2012,29(01):82-86.[doi:10.11721/cqnuj20120115]
点击复制

油菜雄性不育系 160S 育性转换中保护酶活性变化

更新日期/Last Update: 2012-02-02