PDF下载 分享
[1]胡艳,秦克云,孙继忠.r-块置换因子循环矩阵及其逆矩阵的求法 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(04):63-67.[doi:10.11721/cqnuj20120411]
 HU Yan,QIN Ke yun,SUN Ji zhong.r-BlockPermutation Factor Circulant Matrix and Inverse Matrix [J].期刊社,2012,29(04):63-67.[doi:10.11721/cqnuj20120411]
点击复制

r-块置换因子循环矩阵及其逆矩阵的求法

更新日期/Last Update: 2012-07-30