PDF下载 分享
[1]冯立,张景韶,周利平.基于B/S模式下的网络题库平台研究与实践 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(04):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120414]
 FENG Li,ZHANG Jing shao,ZHOU Li ping.Research and Practice on Network Item Bank Platform Based on B/S Mode [J].期刊社,2012,29(04):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120414]
点击复制

基于B/S模式下的网络题库平台研究与实践

更新日期/Last Update: 2012-07-30