PDF下载 分享
[1]曾月娥,伍世代,李永实,等.基于潜能模型的城市同城化透视— —以厦门漳州两市为例 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(05):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120518]
 ZENG Yue-e,WU Shi-dai,LI Yong-shi,et al.A Geographical Penetration into Urban Cohesion Based on Potential Model :a Case Study of Xiamen and Zhangzhou [J].期刊社,2012,29(05):77-81.[doi:10.11721/cqnuj20120518]
点击复制

基于潜能模型的城市同城化透视— —以厦门漳州两市为例

更新日期/Last Update: 2012-10-01