PDF下载 分享
[1]曹锟,何国田,李先忠.基于EPR对的Two-step QSDC方案模拟研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,32(02):133-137.[doi:10.11721/cqnuj20150225]
 CAO Kun,HE Guotian,LI Xianzhong.Simulation Study of Two-step QSDC Scheme Based on EPR Pair Block[J].期刊社,2015,32(02):133-137.[doi:10.11721/cqnuj20150225]
点击复制

基于EPR对的Two-step QSDC方案模拟研究

更新日期/Last Update: 2015-03-23