PDF下载 分享
[1]张欣,杨德刚,朱凯.一种基于外部密钥的混沌加密方法 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2010,27(02):57-60.[doi:10.11721/cqnuj20100215]
 ZHANG Xin,YANG De-gang,ZHU Kai.A New Chaotic Cryptosystem by using External Key [J].期刊社,2010,27(02):57-60.[doi:10.11721/cqnuj20100215]
点击复制

一种基于外部密钥的混沌加密方法

相似文献/References:

[1]于海鹏,文政颖. 一种基于混沌理论的图像Hash算法 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2013,30(03):99.[doi:10.11721/cqnuj20130321]

更新日期/Last Update: 2010-04-11