PDF下载 分享
[1]段辉明.关于丢番图方程x3+1=57y2 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2010,27(03):41-43.[doi:10.11721/cqnuj20100310]
 DUAN Hui-ming.On the Diophantine Equation x3+1=57y2 [J].期刊社,2010,27(03):41-43.[doi:10.11721/cqnuj20100310]
点击复制

关于丢番图方程x3+1=57y2

相似文献/References:

[1]熊川,罗明.关于不定方程x3 + 27 = 139y2 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(02):47.[doi:10.11721/cqnuj20120209]
 XIONG Chuan,LUO Ming.On the Diophantine Equation x3+ 27 = 139y2 [J].期刊社,2012,29(03):47.[doi:10.11721/cqnuj20120209]
[2]黄勇庆,廖江东. 关于不定方程x3±8=35y2[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2007,24(2):19.[doi:10.11721/cqnuj20070205]
 [J].期刊社,2007,24(03):19.[doi:10.11721/cqnuj20070205]
[3]郭凤明. 关于不定方程x(x+1)(x+2)(x+3)=13y(y+1)(y+2)(y+3) [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2013,30(05):101.[doi:10.11721/cqnuj20130521]
 GUO Feng-ming. On the Diophantine Equation x(x+1)(x+2)(x+3)=13y(y+1)(y+2)(y+3) [J].期刊社,2013,30(03):101.[doi:10.11721/cqnuj20130521]
[4]杜先存,管训贵,李玉龙. 关于Diophantine方程x3+1=13qy2的整数解 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2014,31(06):66.[doi:10.11721/cqnuj20140614]
 DU Xiancun,GUAN Xungui,LI Yulong. The Integer Solutions of the Diophantine Equation x3+1=13qy2 [J].期刊社,2014,31(03):66.[doi:10.11721/cqnuj20140614]
[5]管训贵. 关于Diophantine方程组x+1=3pqu2,x2-x+1=3v2的整数解 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,32(06):77.[doi:10.11721/cqnuj20150611]
 GUAN Xungui. On the System of Diophantine Equations x+1=3pqu2 and x2-x+1=3v2 [J].期刊社,2015,32(03):77.[doi:10.11721/cqnuj20150611]
[6]万飞,杜先存. 关于不定方程组x2-5y2=1与y2-Dz2=16的公解 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2016,33(04):105.[doi:10.11721/cqnuj20160439]
 WAN Fei,DU Xiancun. On the Simultaneous Diophantine Equations x2-5y2=1 and y2-Dz2=16 [J].期刊社,2016,33(03):105.[doi:10.11721/cqnuj20160439]
[7]杜先存,管训贵,万飞. 关于丢番图方程组x-1=3pqu2,x2+x+1=3v2 的整数解 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,32(01):102.[doi:10.11721/cqnuj20150120]
 DU Xiancun,GUAN Xungui,AN Fei. On the System of Diophantine Equations x-1=3pqu2 and x2+x+1=3v2 [J].期刊社,2015,32(03):102.[doi:10.11721/cqnuj20150120]

更新日期/Last Update: 2010-06-12