PDF下载 分享
[1]韩群鑫,黄寿山.丁香酚对赤拟谷盗的生物活性[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(03):16-019.[doi:10.11721/cqnuj20090326]
 Han Qun-xin,Huang Shou-shan.The Bioactivity of Eugenol Against the Red Flour Beetle Triibolium castaueum[J].期刊社,2009,26(03):16-019.[doi:10.11721/cqnuj20090326]
点击复制

丁香酚对赤拟谷盗的生物活性

相似文献/References:

[1]韩群鑫,黄寿山. 丁香毒杀赤拟谷盗卵的胚胎学研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2008,25(02):16.[doi:10.11721/cqnuj20080205]
 [J].期刊社,2008,25(03):16.[doi:10.11721/cqnuj20080205]

更新日期/Last Update: 2009-07-07