PDF下载 分享
[1]杨志松,刘迺发.基于细胞色素b基因研究两种石鸡的渐渗杂交[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(04):32-037.[doi:10.11721/cqnuj20090425]
 YANG Zhi-song,LIU Nai-fa.Introgressive Hybridization Between Two Partridges Based on Mitochondrial Cytochrome b(Cytb)Gene[J].期刊社,2009,26(04):32-037.[doi:10.11721/cqnuj20090425]
点击复制

基于细胞色素b基因研究两种石鸡的渐渗杂交

更新日期/Last Update: 2009-10-12