PDF下载 分享
[1]武振呼,李廷景,陈斌.重庆市小唇泥蜂亚科种类调查及区系分析 (动物科学)[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(01):27-34.[doi:10.11721/cqnuj20120105]
 WU Zhen-hu,LI Ting-jing,CHEN Bin.Investigation and Fauna Analysis of the Subfamily Larrinae in Chongqing [J].期刊社,2012,29(01):27-34.[doi:10.11721/cqnuj20120105]
点击复制

重庆市小唇泥蜂亚科种类调查及区系分析 (动物科学)

更新日期/Last Update: 2012-02-02