PDF下载 分享
[1]王亮,蔡家利,段云霞,等.香精香料废水降解微生物的筛选及鉴定 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(01):91-94.[doi:10.11721/cqnuj20120117]
 WANG Liang,CAI Jia-li,DUAN Yun-xia,et al.Screening and Identification of Microorganisms for Degrading Essence and Spice [J].期刊社,2012,29(01):91-94.[doi:10.11721/cqnuj20120117]
点击复制

香精香料废水降解微生物的筛选及鉴定

更新日期/Last Update: 2012-02-02