PDF下载 分享
[1]顾燕红,唐国春.排序博弈:合作博弈的新发展 (运筹学与控制论)[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(02):1-6.[doi:10.11721/cqnuj20120201]
 GU Yan-hong,TANG Guo-chun.Scheduling Game: New Development of Nash Bargaining Solution [J].期刊社,2012,29(02):1-6.[doi:10.11721/cqnuj20120201]
点击复制

排序博弈:合作博弈的新发展 (运筹学与控制论)

更新日期/Last Update: 2012-03-29