PDF下载 分享
[1]肖冰,和七一,张康,等.两栖类动物皮肤分泌抗菌肽的研究进展(动物科学) [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(02):24-29.[doi:10.11721/cqnuj20120205]
 XIAO Bing,HE Qi-yi,ZHANG Kang,et al.Prospect on Antibacterial Peptides Secreted from Amphibian Skins [J].期刊社,2012,29(02):24-29.[doi:10.11721/cqnuj20120205]
点击复制

两栖类动物皮肤分泌抗菌肽的研究进展(动物科学)

更新日期/Last Update: 2012-03-29