PDF下载 分享
[1]张天宇,李永华,王勇,等.气候变化对重庆地区降温耗能的影响 (三峡地区资源环境生态研究) [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(02):36-41.[doi:10.11721/cqnuj20120207]
 ZHANG Tian-yu,LI Yong-hua,WANG Yong,et al.Impact of Climate Change on Cooling Energy Consumption in Chongqing [J].期刊社,2012,29(02):36-41.[doi:10.11721/cqnuj20120207]
点击复制

气候变化对重庆地区降温耗能的影响 (三峡地区资源环境生态研究)

更新日期/Last Update: 2012-03-29