PDF下载 分享
[1]夏秀芳,徐刚,林志艺.嘉陵江下游千年历史洪水分析 (三峡地区资源环境生态研究)[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(04):47-51.[doi:10.11721/cqnuj20120408]
 XIA Xiu fang,XU Gang,LIN Zhi yi.On the Historical Floods in the Lower Reaches of the Jialing River [J].期刊社,2012,29(04):47-51.[doi:10.11721/cqnuj20120408]
点击复制

嘉陵江下游千年历史洪水分析 (三峡地区资源环境生态研究)

更新日期/Last Update: 2012-07-30