PDF下载 分享
[1]毕燕,徐洪琼,陈乔.广西国内旅游规模区域差异分析 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(04):118-123.[doi:10.11721/cqnuj20120421]
 BI Yan,XU Hong qiong,CHEN Qiao.On the Regional Disparity of Scale of Domestic Tourism in Guangxi [J].期刊社,2012,29(04):118-123.[doi:10.11721/cqnuj20120421]
点击复制

广西国内旅游规模区域差异分析

更新日期/Last Update: 2012-07-30