PDF下载 分享
[1]吴迪,李英文,朱敏,等.黄颡鱼Scp3基因全长cDNA的克隆和表达模式研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,32(02):18-22.[doi:10.11721/cqnuj20150204]
 WU Di,LI Yingwen,ZHU Min,et al.Molecular Cloning of Scp3 Gene cDNA and its Expression in Yellow Catfish (Tachysurus fulvidraco)[J].期刊社,2015,32(02):18-22.[doi:10.11721/cqnuj20150204]
点击复制

黄颡鱼Scp3基因全长cDNA的克隆和表达模式研究

更新日期/Last Update: 2015-03-23