PDF下载 分享
[1]冯媛媛,杨晓红,左佳奇.纳米WO3基材料的研究进展[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,32(03):1.[doi:10.11721/cqnuj20150319]
 FENG Yuanyuan,YANG Xiaohong,ZUO Jiaqi.Research Progress on Nano-WO3-based Materials[J].期刊社,2015,32(03):1.[doi:10.11721/cqnuj20150319]
点击复制

纳米WO3基材料的研究进展

相似文献/References:

[1]孙彩芹,杨晓红,闫勇彦.纳米WO3材料的制备及掺杂改性进展[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2009,26(03):86.[doi:10.11721/cqnuj20090316]
 SUN Cai-qin,YANG Xiao-hong,YAN Yong-yan.Development of Preparation and Doping of Nanometric WO3[J].期刊社,2009,26(03):86.[doi:10.11721/cqnuj20090316]

更新日期/Last Update: 2015-03-27