PDF下载 分享
[1]李婷,彭再云,邵重阳,等.α-半预不变凸型及其应用研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2019,36(06):1.[doi:10.11721/cqnuj20190613]
 LI Ting,PENG Zaiyun,SHAO Chongyang,et al.The Study of α-Semi-Preinvexity and Its Applications[J].期刊社,2019,36(06):1.[doi:10.11721/cqnuj20190613]
点击复制

α-半预不变凸型及其应用研究

更新日期/Last Update: 2019-11-25