PDF下载 分享
[1]李斌,岳兴建,王志坚.西藏鮡科鱼类一新纪录种———无斑褶鮡 (动物科学)[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2010,27(02):18-19.[doi:10.11721/cqnuj20100205]
 LI Bin,YUE Xing-jia,WANG Zhi-jian.A New Record of Sisoridae in Tibet :Pseudecheneis immaculatus Chu [J].期刊社,2010,27(02):18-19.[doi:10.11721/cqnuj20100205]
点击复制

西藏鮡科鱼类一新纪录种———无斑褶鮡 (动物科学)

更新日期/Last Update: 2010-04-11