PDF下载 分享
[1]赵倩,李志忠,靳建辉,等.福建长乐第四纪红土微量元素揭示的气候环境变化 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(04):93-100.[doi:10.11721/cqnuj20120417]
 ZHAO Qian,LI Zhi zhong,JIN Jian hui,et al.Climate Change Indicated by Quaternary Red Earth Trace Elements at Changle in Fujian Province [J].期刊社,2012,29(04):93-100.[doi:10.11721/cqnuj20120417]
点击复制

福建长乐第四纪红土微量元素揭示的气候环境变化

更新日期/Last Update: 2012-07-30